SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PA CAVALLO d.o.o.

1. UVOD

1.1. Družba PA CAVALLO d.o.o. je na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov; v nadaljevanju: Uredba GDPR)) zavezana k transparentnemu poslovanju, skrbi za vašo zasebnost (strank družbe PA CAVALLO d.o.o.) in izvaja vse potrebne zakonito predpisane postopke ter ukrepe za varovanje vaših osebnih podatkov.

1.2. Ti Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju: SPOOP) so sprejeti na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, Uredbe GDPR ter veljavnega Zakona o varovanju osebnih podatkov v RS ter vsakemu posamezniku omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij v zvezi z zbiranjem in obdelavo njegovih osebnih podatkov pri PA CAVALLO d.o.o..

1.3. PAC stremi k minimalizaciji obdelave osebnih podatkov in si prizadeva zbirati in obdelovati le podatke posameznikov, ki so potrebni za izvajanje zakonskih določil, pogodbenega razmerja, namenov kot so opredeljeni v privolitvi in zakonitega interesa PAC. Zagotovitev določenih osebnih podatkov je zakonska ali pogodbena obveznost posameznika, kadar so ti osebni podatki nujni za sklenitev poslovnega razmerja ali izvrševanje posameznega turističnega aranžmaja oz. storitve. Če posameznik ne bo posredoval zahtevanih podatkov oz. se ne bo strinjal z njihovo obdelavo, bo PAC odstopil od takšnega poslovnega razmerja oz. le-tega ne bo sklenila.

1.4. SPOOP se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov uporabnikov spletne strani www.cavallotravel.si ter na vse posameznike, ki PAC na kakršen koli način posredujejo svoje osebne podatke za točno, v naprej določen namen (potnik, stranka, naročnik; v nadaljevanju: posameznik)

1.5. Upravljavec spletne strani www.cavallotravel.si ter upravljavec osebnih podatkov je: PA CAVALLO d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 MARIBOR, matična številka: 1404393000, davčna številka: SI 30369819 (v nadaljevanju: upravljavec / PAC)

1.6. PAC si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh SPOOP kadar koli za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

2. POMEN IZRAZOV

2.1. Izrazi v teh SPOOP imajo naslednje pomene:

 • posameznik je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • osebni podatekk pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • obdelavak pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • oblikovanje profilovk pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja.
 • segmentiranjek pomeni ugotavljanje, opredelitev in razvrščanje posameznikov v jasno prepoznavne segmente za namen neposrednega trženja na podlagi naslednjih osebnih podatkov posameznikov, vključenih v segment: starost, stalno ali začasno prebivališče, turistični aranžma oz. storitve upravljavca, ki jih posameznik uporablja ali želi uporabljati.
 • psevdonimizacijak pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno ter zanje veljajo tehnični in organizacijski ukrepi za zagotavljanje, da se osebni podatki ne pripišejo določenemu ali določljivemu posamezniku.
 • zbirkak pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 • upravljaveck pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.
 • obdelovaleck pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • privolitevk pomeni prostovoljen, konkreten, informiran in nedvoumen izraz volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim je z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazil soglasje za obdelavo svojih osebnih podatkov.
 • kršitev varstva osebnih podatkovk pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
 • nadzorni organk pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 • čezmejna obdelava osebnih podatkovk pomeni bodisi (1) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, bodisi (2) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

3. KONTAKT ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Vsak posameznik lahko poda vprašanje oz. uveljavlja pravico na podlagi teh SPOOP v zvezi s svojimi osebnimi podatki, in sicer preko e-naslov: booking@cavallotravel.si oz. po pošti na naslov: PA CAVALLO d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 MARIBOR.

4. ZBIRANJE IN OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V PAC pridobivamo osebne podatke iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za posamezno potovanje, izlet oz. storitev. Poleg tega lahko uporabljamo tudi druge informacije o posameznikih, ki so dostopne ali pa so nam bile posredovane iz javnih virov (javni registri, baze podatkov, internetne aplikacije, socialna omrežja ali drugi javni viri informacij).
4.1.PAC za potrebe identifikacije ter izvajanja svojih storitev zbira in obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:
 • ime in priimek,
 • domači naslov,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • rojstni datum,
 • davčna številka,
 • podatki o potnih list-discinah (identifikacijsko številko, datum poteka veljavnosti),
 • podatki o vrsti plačilnega sredstva in morebitni drugi podatki o plačilu, v kolikor je potrebno,
 • podatki o morebitnih posebnih zdravstvenih oziroma prehranskih pogojih za potnike, ki imajo posebne zdravstvene zahteve ali prehranske potrebe,
 • zgodovina potovanj ter informacije o morebitnih dodatnih storitvah, kot so zavarovanja, parkirišča in podobno,
 • arhiv komunikacije,
 • druge osebne podatke, ki jih posameznik prostovoljno posreduje
4.2. PAC za naročnike – pravne osebe/samostojne podjetnike/organizacije, za izvedbo turističnega aranžmaja in teh splošnih pogojev zbira in obdeluje naslednje podatke:
 • firmo in organizacijsko obliko za pravne osebe/samostojne podjetnike/druge organizacije,
 • naslov in sedež naročnika,
 • davčna številka in matična številka pravne osebe,
 • kontaktna odgovorna oseba,
 • telefonska številka odgovorne osebe,
 • arhiv komunikacije,
 • druge osebne podatke, ki jih posameznik prostovoljno posreduje.
4.3. BRSKANJE PO SPLETNI STRANI www.cavallotravel.si

PAC podatke v zvezi z obiskom spletne strani www.cavallotravel.si uporablja za naslednje namene:

 • za spremljanje in analizo delovanja spletne strani,
 • za tehnično vzdrževanje in razvoj spletne strani,
 • za obveščanje storitvah PAC in drugih pomembnih informacijah (poslovanje, ipd.),
 • za upravljanje odnosov z obstoječimi strankami in zagotavljanje izbranih storitev,
 • ter za druge namene, navedene v teh SPOOP.
Ob obisku naše spletne strani, strežnik avtomatično zbira podrobnosti o vašem obisku kot so:
a. informacije o računalniku oz. mobilni napravi:
Obdelujemo IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta. Na naši spletni strani uporabljamo »piškotke«, po katerih prepoznavamo uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča identifikacija uporabnikov, kar pomeni, da zgolj na podlagi tako zbranih podatkov ni mogoče ugotoviti imena in priimka in drugih identifikacijskih podatkov uporabnika. V PAC lahko prav tako dostopamo tudi do sledečih podatkov: nastavitev časovnega pasu, vrsta in različica dodatkov za brskalnik, operacijski sistem in platforma, informacije o mobilnem omrežju, ki ga uporabljate, nastavitev časovnega pasu v napravi, informacije o vašem obisku (prihod na našo spletno stran, obnašanje na spletni strani in odhod, storitve, ki ste si jih ogledali ali iskali, čas odziva strani, napake pri prenosu, čas ogleda določene strani, informacije o medsebojnem delovanju strani, kot so pomikanje, kliki in nadzorovanje miške, vključno z datumom in časom. Te podatke obdelujemo zaradi zaščite, nadzorom nad delovanjem ter izboljšavo naših spletnih strani ali omrežja.

b. informacije o tem, kako uporabnik uporablja našo spletno stran (npr. katere strani si je posameznik ogledal, čas, ko si jih je ogledal, in kaj je kliknil).
4.4. KONTAKTNI OBRAZEC NA SPLETU

V PAC za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponujamo, zbiramo, vodimo, obdelujemo in shranjujemo naslednje podatke posameznikov, ki brskajo po naši spletni strani oz. z nami vzpostavijo stik preko kontaktnega obrazca na www.cavallotravel.si: Osebni podatki nosilca rezervacije/povpraševanja:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktna telefonska številko,
 • podatki, ki izhajajo iz sporočila, ki nam ga posredujete,
 • druge podatke, ki jih prostovoljno vnesete v obrazec.

Podatki o potnikih:

 • ime in priimek,
 • datum rojstva.
4.5. VZPOSTAVITEV KONTAKTA NEPOSREDNO S POMOČJO KOMUNIKACIJSKIH SREDSTEV

V primeru, da nas posameznik kontaktira na eno izmed naših komunikacijskih mrež (telefon / e-mail) ter želi pridobiti informacije, ponudbo oz. naročiti potovanje / poslovno potovanje / izlet / križarjenje iz našega turističnega aranžmaja oz. našo storitev, s strani posameznika pridobimo vse podatke iz točke 4.1., in sicer za pripravo ponudbe / naročila / pogodbe oz. stranki odgovorimo na vprašanje. Posameznik nam predhodno prostovoljno poda soglasje.
Upravljavec vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katere so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave.
PAC bo osebne podatke hranil in varoval, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V PAC se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posodili, prodali ali drugače posredovali tretjim osebam brez predhodnega obvestila in ustrezne pravne podlage, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo navedene osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

5. PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

PAC osebne podatke obdeluje samo skladno z nameni za katere so bili pridobljeni.

Spodaj so podrobneje opredeljene podlage za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov.

Osebne podatke mladoletnih (mlajših od 15 let) obdelujemo samo na podlagi privolitve starša oziroma nosilca starševske odgovornosti za mladoletnega.

Osebne podatke potnikov oz. dodatnih oseb, katere je nosilec rezervacije vpisal v povpraševanje, obdelujemo na podlagi osebne privolitve teh posameznikov, razen v primeru posameznikov iz prejšnjega odstavka.

5.1. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZA POTREBE IZVAJANJA POGODBE IN UKREPOV PRED SKLENITVIJO POGODBE

PAC obdeluje zbrane osebne podatke za namene izvajanja posameznih storitev turističnih aranžmajev, ki jih nudi PAC ter ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, kot npr. odgovor na vprašanje, priprava ponudbe, sporočanje o odprtih računih, spremljanje zadovoljstva potnikov, izvajanje reklamacij, vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

5.2. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI ZAKONA

PAC obdeluje osebne podatke na podlagi zakonodaje RS, med drugim Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list-disc RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT in 31/18), Obligacijskega zakonika (Uradni list-disc RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list-disc RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi predpisov EU, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES.

5.3. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI POSAMEZNIKOVE PRIVOLITVE

PAC obdeluje osebne podatke na podlagi konkretne privolitve posameznika, ki omogoča obdelavo osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi.

Na podlagi privolitve PAC zbira in obdeluje osebne podatke za izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbah, novostih in ugodnostih; pošiljanje katalogov in ostalih promocijskih gradiv; telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje in trženje, spremljava in analiza preteklega nakupnega obnašanja, spremljava na družabnih omrežjih, ugotavljanje uporabe storitev ter prilagajanje ponudbe.

V primeru, da posameznik ne poda takšne privolitve, jo poda delno ali privolitev (delno) prekliče, bo PAC osebne podatke obdelovala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti PAC glede obveščanja o turističnem aranžmaju oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Posamezniki se lahko vedno odjavijo od prejemanja posameznih sporočil PAC preko komunikacijskega medija (e-sporočila), na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v posameznem sporočilu PAC.

Vsak posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev oziroma ugovarja zbiranju in obdelavi svojih osebnih podatkov. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, PAC njegovih podatkov za namene. za katere je podan preklic, ne bo več uporabljala. Vsak posameznik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev oziroma poda ugovor k obdelavi njegovih osebnih podatkov tudi preko e-pošte na booking@cavallotravel.si ali po pošti na naslov PA CAVALLO d.o.o., Cankarjeva ulica 6, 2000 MARIBOR.

PAC bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo obravnavala nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu. Sklenitev pogodbe oziroma izvajanje storitev PAC ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njegovih pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja z PAC oz. zanj ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

PAC bo sama segmentirala bazo podatkov in posredovala relevantne ponudbe PAC in pogodbenih partnerjev svojim strankam, posredovanje osebnih podatkov posameznikov pa poteka v skladu s temi SPOOP ter točko 8.

6. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaši podatki se lahko uporabljajo za naslednje namene:
 • zagotavljanje pogodbenih potovalnih storitev: podatke, ki nam jih posredujete, uporabljamo za zagotavljanje turističnih storitev, povezanih z vašim potovanjem / izletom;
 • za potrebe komunikacije povezane s spremembami potovanja ali zagotavljanja pomoči na poti; ta sporočila niso namenjena za trženje in jih ni mogoče izključiti;
 • preverjanje oziroma avtorizacijo plačil s kreditnimi in drugimi plačilnimi karticami: podatke o plačilu uporabljamo za namene računovodstva, obračunavanja in revizije ter za odkrivanje in preprečevanje goljufivih dejanj;
 • administrativne ali pravne cilje: podatke uporabljamo za statistično in tržno analizo, sistemsko testiranje, ankete strank, nadzor kvalitete, vzdrževanje in razvoj ali pa za reševanje sporov oziroma zahtevkov;
 • varnost, zdravje, upravni ukrepi, preprečevanje oziroma odkrivanje kriminala: vaše podatke lahko posredujemo državnim ali izvršilnim organom zaradi izpolnjevanja zakonskih zahtev;
 • imigracijski oziroma carinski nadzor: morda bomo morali vaše podatke posredovati organom mejne kontrole, konzularnim predstavništvom za pridobitev vstopnih dovoljenj in podobno;
 • trženje: občasno vas bomo preko redne pošte, telefona ali e-komunikacij obveščali o naši ponudbi.
 • komuniciranje s strankami: podatke uporabljamo za krepitev odnosov s strankami ter za izboljšanje naših storitev oziroma vaše uporabniške izkušnje;

V vsakem sporočilu boste imeli možnost zavrniti prejemanje nadaljnjih tovrstnih sporočil. Zavrnitev poteka izjemno enostavno bodisi s povratnim sporočilom ali telefonskim klicem in je za vas popolnoma brezplačna.

Vaši osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi pravne podlage za obdelavo. Pravna podlaga je odvisna od namena, v skladu s katerim smo podatke pridobili.

V večini primerov se vaši osebni podatki obdelujejo z namenom izpolnitve vaše pogodbe o potovanju.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi zaradi:
 • izpolnjevanja zakonske obveznosti (na primer imigracijske ali carinske zahteve);
 • vaše osebne privolitve za obveščanje o naši ponudbi (npr.naročilo na e-novice);
 • za zaščito vaših življenjskih interesov ali interesov druge osebe v nujnih primerih;
 • v skladu z zakonitim interesom PAC (obveščanje o ponudbi agencije, statistično in tržno analizo, sistemsko testiranje, ankete strank, nadzor kvalitete, vzdrževanje in razvoj ali pa za reševanje sporov oziroma zahtevkov).

7. HRAMBA PODATKOV

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Pri določitvi roka hrambe moramo upoštevati tudi zakonske roke kot na primer Zakon o davku na dodano vrednost, splošni zastaralni rok, rok za obravnavo pritožb. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

8. POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko za namene, opisane v teh SPOOP, posredujemo naslednjim tretjim osebam:

 • izvajalcem turističnih storitev, kot so hotelirji, organizatorji potovanj, ponudniki rent a car, prevozniki, vodniki in podobno;
 • rezervacijskim sistemom GDS (Global Distribution System), preko katerih rezerviramo turistične storitve (letalske prevoze (IATA-BSP POGODBA), hotele, rent a car, transferje, izlete in podobno);
 • zavarovalnicam - ponudnicam turističnih zavarovanj bodisi za odpoved potovanja, nezgodno zavarovanje ali zdravstveno zavarovanje z asistenco (Coris, SAVA d.d....);
 • podjetjem s kreditnimi in debetnimi karticami, ki nam olajšajo plačila in preverjanje proti goljufijam, ki morda potrebujejo informacije o načinu plačila in rezervaciji turistične storitve za obdelavo plačila ali zagotovitev varnosti vaše plačilne transakcije;
 • konzularnim predstavništvom, imigracijskim in carinskim organom za urejanje vstopnih dovoljenj, organom kazenskega pregona in davčnim organom na osnovi njihove pisne zahteve, pravosodnim organom in pravnim sodelavcem pri uveljavljanju naših zakonskih pravic v zvezi s pogodbo z vami;
 • zaupnim ponudnikom storitev, ki jih uporabljamo za vodenje našega poslovanja, kot so zunanji strokovnjaki: vzdrževalec spletne strani, ponudnik storitev v oblaku, ponudnikom storitev personalizacije tiskovin za namene usmerjenih marketinških akcij, pri čemer od ponudnikov storitev zahtevamo, da zagotavljajo enako raven varovanja podatkov kot agencija;
 • v zvezi z uporabo spletnih storitev posredujemo vaše podatke našim ponudnikom spletnih sistemov (podjetje za gostovanje sistema, spletna orodja za rezervacije, sistemi za podporo potovalnim agencijam (»Mid-Office Systems«), ponudniki spletne analitike, globalni distribucijski sistemi). Naši sistemski ponudniki nam pomagajo pri izboljšavi sistemov in ponudb.

Družbena omrežja PAC sodeluje s ponudniki storitev družbenih omrežij zato, da bi vam lahko naše storitve čim bolj približali. Pri tem ne moremo nadzirati zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov s strani posameznega ponudnika. Posledično PAC ni odgovoren za zbiranje in obdelovanje podatkov s strani ponudnikov storitev družbenih omrežij. Priporočamo, da preberete pogoje zasebnosti in ustrezno nastavite želene nastavitve zasebnosti za vsako družbeno omrežje. PAC upravlja z naslednjim družbenim omrežjem: Facebook CAVALLO, potovalna agencija.

PAC ponuja turistične storitve praktično po vsem svetu, zaradi česar je za izvedbo pogodbe o potovanju občasno potrebno osebne podatke tretjim osebam iz prve alineje poslati tudi izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Ker zaščita osebnih podatkov povsod ni tako visoka kot v EGP, od vseh ponudnikov storitev zahtevamo, da podatke obdelajo varno in v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov Republike Slovenije in EU.

Za zagotavljanje zakonitosti prenosa podatkov izven EGP uporabljamo standardna sredstva varovanja podatkov zunaj EGP. Izrecno izjavljamo, da osebnih podatkov, še posebej naslovov, ne prodajamo tretjim osebam.

Potovanja v ZDA
Zaradi ameriškega zveznega zakona o iskanju teroristov so letalske družbe primorane, da organom, pristojnim za vstop v državo, posredujejo podatke o letih in rezervacijah vsakega potnika, preden ta vstopi v ZDA. Brez tovrstnega posredovanja podatkov vstop v ZDA ni mogoč.

9. ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

PAC zbrane osebne podatke hrani v elektronski (strežnik, računalniški program TURIST, elektronska pošta TELEKOM, računalniške evidence) in fizični obliki na svojem sedežu.

Podatki so varovani z varnostnimi in šifrirnimi sistemi, ki zagotavljajo zaupnost in varnost podatkov. Dostop do osebnih podatkov PAC dovoljuje le zaposlenim, ki morajo določene osebne podatke poznati, zato da PAC lahko zagotovi svoje turistične aranžmaje in storitve. Te zaposlene zavezujejo stroge pogodbene obveznosti glede zaupnosti, ob morebitnih kršitvah pa se lahko proti njim sprožijo disciplinski postopki.

10. PRAVICE POSAMEZNIKOV

PAC zagotavlja posameznikom možnost uresničevanja svojih pravic, predvsem pravice dostopa do osebnih podatkov in popravka ali izbrisa osebnih podatkov ter uresničevanje pravice do ugovora. Posameznik lahko vloži zahtevo na podlagi teh pravic skladno s kontaktnimi podatki iz točke 3 teh SPOOP. Prejete zahteve obravnava pooblaščena oseba znotraj PAC.

PAC je dolžen na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu, z izjemo preklica oziroma (delne) omejitve privolitve, kjer mora PAC zahtevo obravnavati najkasneje v roku 15 dni od prejema.

PAC mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo, oz. posredovati zahtevane informacije posamezniku brezplačno. Za dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko PAC zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju administrativnih stroškov.

Pravice posameznikov, ki jih lahko uresničujejo v razmerju do PAC, so sledeče:

10.1. PRAVICA DO SEZNANITVE IN DOSTOPA

Posameznik ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, in do enostavnega uresničevanja te pravice v razumnih časovnih presledkih.

PAC posamezniku omogoča seznanitev z obdelavo njegovih osebnih podatkov in preverbo njene zakonitosti.

Posameznik ima pravico od PAC dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo njegovi osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do svojih osebnih podatkov in naslednje informacije: namen obdelave, vrste zadevnih osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter vsaj v takih primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

10.2. PRAVICA DO POPRAVKA IN DOPOLNITVE

Posameznik, ima pravico doseči, da PAC brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik ima, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

10.3. PRAVICA DO IZBRISA

Posameznik, ima pravico doseči, da PAC brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim.

PAC mora osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • če tako določa zakon.

Pravice do izbrisa ni mogoče uveljavljati v primerih, če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravnih obveznosti obdelave oziroma za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ki veljajo za PAC.

10.4. PRAVICA DO OMEJITVE OBDELAVE

Posameznik ima pravico doseči, da PAC omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki PAC omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • PAC osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika.

Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

PAC mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika.

10.5. PRAVICA DO UGOVORA

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico podati ugovor k obdelavi njegovih osebnih podatkov kadar taka obdelava poteka za namene neposrednega trženja oziroma, ko obdelava temelji na podlagi zakonitih interesov, za katere si prizadeva PAC.

V primeru ugovora, bo PAC prenehala obdelovati osebne podatke, razen če je nadaljnja obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

10.6. UGOVOR IN PRITOŽBA V PRIMERU NEPOPOLNE ODLOČITVE UPRAVLJAVCA

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri PAC vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni.

PAC je dolžen o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. Zoper molk upravljavca (če torej PAC posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), lahko posameznik pri nadzornem organu vloži pritožbo zaradi molka. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

11. KONČNE DOLOČBE

PAC si pridržuje pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih hrani, organizaciji naslednici v primeru združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje PAC v celoti ali njenega deleža premoženja. Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet Splošnih pogojev ali novega dokumenta organizacije naslednice, če ste dobili obvestilo o tem novem dokumentu ter o možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja.

Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po prenosu, pa so lahko predmet novega dokumenta, ki ga sprejme organizacija naslednica družbe.

Pogoji so na voljo na spletni strani PAC www.cavallotravel.si, na sedežu PAC prav tako pa so priloga sklenjene pogodbe.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi SPOOP ali s pogodbo, ki sta jo sklenila PAC in posameznik, veljajo določila veljavne zakonodaje.

Za reševanje vseh morebitnih sporov, ki bi nastali na podlagi teh SPOOP in jih posameznik ter PAC ne bi uspela rešiti sporazumno, je krajevno pristojno sodišče po sedežu PAC.

Ti SPOOP veljajo in se uporabljajo od 25. maja 2018 dalje.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Če se z uporabo strinjate nadaljujte brskanje s klikom na gumb »Dovoli piškotke«. V kolikor pa nadaljujete z ogledom naše spletne strani, bodo samodejno v skladu z zakonom, nastavljeni piškotki nujno potrebni za delovanje spletnega mesta. Več o piškotkih.

Ne dovolim uporabo piškotkov Dovolim uporabo piškotkov